Kommunikaatiokulman palvelut

Teemme joka päivä töitä sen eteen, että yhä useampi asiakkaamme tulisi kuulluksi ja ymmärretyksi omassa arjessaan.Kohtaamme asiakkaamme usein siinä vaiheessa, kun puheterapia on jo aloitettu, mutta prosessi tarvitsee erityistukea.

Pitkäkestoisten kuntoutusjaksojen lisäksi tarjoamme kielellisiä arvioita sekä konsultaatiopalveluita erityisosaamiseemme liittyen.Autamme mielellämme, kun tarvitset lisätietoa tai olet jo saanut Kelan, vakuutusyhtiön tai pirkanmaalaisen kunnan maksusitoumuksen.Voit ottaa meihin yhteyttä kaikissa puheterapiapalveluiden tarpeissa.

Puheterapian erityisosaamisalueitamme ovat:

Puhemotoriikan ja syömisen kuntoutus

Puhemotoriikan ja syömisen pulmat liittyvät usein toisiinsa.

Kuntoutuksen pohjana on ensisijaisesti tarkka tutkimus sensorisista ja motorisista valmiuksista. Tavoitteena on oikeiden liikesarjojen ja liikemallien vakiintuminen käyttöön, jonka vuoksi harjoitteiden tekeminen oikein on erittäin tärkeää. Vanhempien ja lähi-ihmisten rooli onkin keskeinen kuntoutuksen toteutuksessa runsaiden toistojen saamiseksi ja liikemallien vakiintumiseksi.

Oikeita liikemalleja voidaan hakea erilaisilla vaikuttaviksi todetuilla kuntoutustekniikoilla, joissa käytetään tuntopalautetta hyödyntäviä välineitä (esim. OPT-menetelmä) tai käsin liikkeitä avustaen (mm. PROMT, kosketusvihjeet). Tekniikat valitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan ja niitä muunnellaan kuntoutuksen edetessä.

Syömisen kuntoutuksessa vanhempien ja muiden läheisten kanssa työskentely on tärkeää positiivisen ilmapiirin luomiseksi, sekä uteliaisuuden lisäämiseksi uusia ruoka-aineita kohtaan.

Olemme käyneet runsaasti lisä- ja täydennyskoulutuksia puhemotoriikan ja syömisen kuntoutukseen liittyen. Tiimissämme on myös fysioterapeuttista osaamista, mikä tukee ymmärrystä kokonaismotoriikan merkityksestä. Terapiassa voimme hyödyntää tietoa muun muassa seuraavista menetelmistä:

 • OPT (Oral Placement Therapy)
 • SOS (Sequential Oral Sensory) feeding
 • Kosketusvihjeet
 • Värivihjeet
 • DPNS (Deep Pharyngeal Neuromuscular Stimulatio)

Vuorovaikutustaitojen kuntoutus

Turvallinen vanhemman ja lapsen välinen kiintymyssuhde luo pohjan vuorovaikutuksen ja kielen kehitykselle.
Kuitenkin esimerkiksi autismin kirjon ja erilaisten muiden häiriöiden vuoksi vuorovaikutuksessa voi olla poikkeavia piirteitä. Varhaisella puuttumisella ja ohjauksella vuorovaikutusta voidaan tukea ja näin myös vahvistaa muita kehittyviä taitoja, kuten kommunikaatiota.

Vuorovaikutuksen kuntoutuksessa tavoitteena on tukea lapsen kommunikointialoitteita, katsekontaktia, vuorottelua ja jaettua tarkkaavaisuutta. Itsenäisen kommunikoinnin perustana ovat sinnikkyys, kohdentaminen sekä aloitteellisuus, joita terapiassa harjoitellaan yhdessä lähiympäristön ja lapsen kanssa.

Suunnittelemme myös yhdessä lähi-ihmisten kanssa arkea ja lasta tukevia visuaalisia kuvastruktuureja. Kouluikäisten lasten kanssa vuorovaikutustaitojen kuntoutuksen painopisteenä ovat pääasiassa sosiaalisten tilanteiden ja kielenkäytöllisten taitojen harjoittelu.

Tiimistämme löytyy osaamista muun muassa seuraavien kuntoutusmenetelmien osalta:

 • Voimauttava vuorovaikutus
 • PRT (Pivotal Response Training)
 • PECS (Picture Exchange Communication System)

Lukuvinkki: Nirvapää-Hukki, E., Tanskanen, H., Tarpila, S. (2012). Kommunikaation kolmio ja kulmakivet.

Kommunikoinnin apuvälineiden käytön harjoittelu

Kommunikointi ei ole vain puhetta.
Kommunikointia ovat muun muassa eleet, ilmeet, äännähtelyt ja erilaisten kommunikoinnin apuvälineiden avulla tapahtuva viestintä. Jos yksilön ilmaisu on rajoittunutta eikä hän tule ymmärretyksi, kokeillaan erilaisia kommunikoinnin apuvälineratkaisuja.

Apuvälineen kuvallisen symbolijärjestelmän avulla voidaan korvata tai tukea puhetta.  Apuvälineiden käytön harjoittelu on pitkä prosessi, jossa kärsivällisyydestä ja hyvästä yhteistyöstä on etua. Kun asiakkaan tavoite on määritelty, apuvälineillä kommunikointia harjoitellaan yksittäisistä merkeistä lauseisiin sekä arjen asioiden hoitoon.

Voimme auttaa ja ohjata seuraavien apuvälineratkaisuiden, puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käytössä ja käyttöönotossa:

 • Tukiviittomat
 • PECS
 • PRT
 • Laajat kommunikaatiokansiot
 • Sähköiset kommunikaatiokasiot (Taike, Roihu, Sanoma)
 • Katseohjattavat kommunikointiratkaisut (Grid2, Grid3, Communicator 5)
 • Tabletille asennettavat kommunikointiohjelmat (mm. GoTalk Now)
 • Puhelaitteet

Aikuisneurologinen kuntoutus

Neurologisen vamman tai vaurion jälkeen voi ilmetä erilaisia kielellisen suoriutumisen haasteita. Näitä voivat olla mm. vaikeus ymmärtää tai toimia kuullun ohjeen mukaan, löytää muistista oikeita sanoja, tuottaa puhetta sujuvasti tai vaikeutena lukea ja kirjoittaa. Myös eriasteiset nielemisen vaikeudet ovat tyypillisiä oireita erilaisissa neurologissa sairauksissa.

Oikea-aikainen ja tehokas kuntoutus lieventää usein merkittävästi arjessa esiintyviä haasteita. Lähiympäristön osallistuminen kuntoutukseen auttaa harjoitteiden soveltamisessa arkeen. Tärkeä osa arjen kuntoutusta ovat myös lähi-ihmisten oivallukset omien ilmaisujen selkiyttämisestä ja lyhentämisestä kuntoutujan tarpeiden mukaan. Koska kuntoutujan toimintakyky on keskeinen tavoitteemme, pyrimme löytämään yksilöllisten harjoitteiden ohella mahdollisimman itsenäistä arkea tukevia ratkaisuja. Nielemishäiriöiden kuntoutuksessa käsittelemme sensomotorisen kuntoutuksen ohella turvalliseen nielemiseen liittyviä seikkoja.

Tiimistämme löytyy asiantuntemusta sekä akuuttien arviointien, että intensiivisten kuntoutusjaksojen toteutuksesta erilaisissa neurologisissa sairauksissa. Teemme mahdollisesti tarvittavaa kommunikoinnin apuvälineiden arviointia ja testausta yksilöllisesti muuttuvien tilanteiden perusteella. Meillä on myös kokemusta lievien kielellisten häiriöiden tutkimisesta ja kuntouttamisesta töihin paluun tukena. Nielemisen vaikeuksien tunnistamiseen ja kuntoutukseen olemme käyneet mm. seuraavia koulutuksia:

 • DPNS
 • OPT
 • FEES käyttökoulutus
Aikuisneurologian kuntoutuspalvelut