Puheterapia

Puheterapia on monipuolista, asiakaslähtöistä terapiatyötä. Meillä tehdään pitkäjänteistä puheterapiatyötä asiakkaiden luona, tiiviissä yhteistyössä lähiympäristön, eli perheen sekä koulun tai varhaiskasvatuksen kanssa. Asiakkaillamme on yleensä Kelan tai muun tahon maksusitoumus.

Meillä puheterapeutit työskentelevät yhdessä tiiminä, eli asiakkaanamme saat kaikkien ammattilaistemme työkalut käyttöön. Seuraamme jatkuvasti alan kehitystä ja tutkimusta ja kouluttaudumme aktiivisesti.

Toiminta-aluettamme on Tampere ja muu Pirkanmaa. Tervetuloa!

Kaikki puheterapeuttimme käyttävät monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, kuten tukiviittomia, kuvia tai puhelaitteita – tarpeen mukaan.

Kaikki puheterapeuttimme käyttävät monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoisia kommunikaatio-menetelmiä, kuten tukiviittomia, kuvia tai puhelaitteita – tarpeen mukaan.

Millaista puheterapiaa teemme?

Kaikki puheterapeuttimme tarjoavat laadukasta ja vaikuttavaa kuntoutusta puheterapian tunnetuimmassa muodossa, eli kielen ja puheen haasteissa. Tarvittaessa tuemme samalla tarkkaavuuden ja keskittymisen haasteita, joita esiintyy usein kielen kehityksen haasteiden rinnalla.

Puheterapian perustyön lisäksi meiltä Kommunikaatiokulmasta löytyy monenlaista erityisosaamista:

Syömisen kuntoutus
– vastasyntyneestä alkaen

Lapsen syömisen pulmat näkyvät usein jo vauvana. Arjessa syömisen haasteet tulevat esille eri tavoin eri ikäkausina ja taustat haasteiden takana voivat olla hyvin moninaisia.

Me kuntoutamme syömisen pulmia kokonaisvaltaisesti, yhdessä lapsen lähiympäristön kanssa. Vanhempien ja muiden läheisten kanssa työskentely on tärkeää, jotta pystytään luomaan positiivista ilmapiiriä ja lisäämään uteliaisuutta uusia ruoka-aineita kohtaan. 

Hyödynnämme syömispulmien parissa työskentelyssä useita psykologisiin teorioihin ja lapsen kehityksen tyypillisiin virstanpylväisiin pohjautuvia lähestymistapoja (mm. SOS-feeding), lapsen yksilölliset tarpeet ja diagnoosin huomioivia menetelmiä (mm. Get permission) sekä sensomotorisia eriytyneitä taitoja vahvistavia harjoitteita (mm. OPT, oral placement therapy).

Yksi tärkeimpiä työkalujamme on kokemuksen myötä kehittynyt havainnointi, joka pohjautuu mm. myofunktionaaliseen ajatteluun suun ja kasvojen alueiden rakenteiden ja niiden aikaan saamien liikkeiden yhteistoiminnasta yhdistettynä oikeanlaisten, haluttujen kehitystä tukevien liikemallien aikaansaamiseen. Tiimissämme toimii myös fysioterapeutti, joten asennon ja liikkeen havainnointi syömiseen liittyvissä asioissa huomioidaan meillä erityisellä ammattitaidolla. Me myös koulutamme kollegoja ja yhteistyökumppaneita syömiseen ja syömispulmiin liittyvissä aiheissa.

Vuorovaikutuksen kuntoutus – diagnoosista riippumatta

Varhaisen vuorovaikutuksen pulmat, kuten katsekontaktin puuttuminen, kommunikaatioaloitteiden niukkuus sekä kontaktista vetäytyminen voivat liittyä kehitysvammaan, autismiin tai vaikea-asteisiin kielen kehityksen haasteisiin. Me emme kuntouta lasta diagnoosin mukaan vaan valitsemme parhaat terapiamenetelmät yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Kokeneet terapeuttimme ovat erikoistuneet mm. voimauttavan vuorovaikutuksen hyödyntämiseen sekä yksilöterapiassa että lähi-ihmisten ohjaamisessa. Aloitteellisuutta tuemme kommunikaation ydintaitojen avulla; hyödynnämme mm. PRT- (Pivotal Responce Training) ja PECS- (Picture Exchance Communication system) menetelmiä.

Vaihtoehtoisten kommunikointi- ja viestintäkeinojen käyttö lapsen ymmärtämisen ja oman ilmaisun tukena kuuluu Kommunikaatiokulman ydinosaamiseen kaikissa terapioissa. Pyrimme harjoittelemaan erilaisten kuvallisten kommunikointiratkaisujen käyttöä viittomien ohella vahvistaaksemme vuorovaikutuksen pohjaa.

Lue lisää Papunetistä.

Jokaisella on tärkeää sanottavaa.

Lapsi osoittaa kirjan kuvaa.
Puhemotoriikan kuntoutusvälineitä
Puhemotoriikan kuntoutusvälineitä

Puhemotoriikan kuntoutus – myös vaikeissa haasteissa

Lapsen puheesta voi puuttua useita äänteitä, hän voi korvata äänteitä toisilla tai hänen on vaikea tuottaa eri tavoin ääntyviä äänteitä. Tällaiset äänteistä toiseen vaadittavat tarkat siirtymät suussa voivat vaikeutua puhemotoristen vaikeuksien vuoksi ja tällöin lapsella saattaa esiintyä eri asteisia dyspraktisia haasteita.

Olemme erikoistuneet vaikeiden puhemotoristen vaikeuksien kuntoutukseen ja pystymme hyödyntämään terapiassa mm. lapsen puheliikkeiden ohjausta vahvistavaa PROMPT-menetelmää sekä visuaalista ja kinesteettistä palautetta äänteiden kosketusvihjeiden avulla. Myös apusana-menetelmä on meillä aktiivisessa käytössä.

Puhemotoriikkaan liittyvät ääntöelimet voivat vaatia vahvistusta sekä parempaa liikkeiden hallintaa. Harjoittelussa hyödynnämme tarvittaessa OPT-menetelmää sekä myofunktionaalista lähestymistapaamme.

Puheterapiaa Tampereella ja muualla Pirkanmaan alueella!

Vaihtoehtoiset tavat kommunikoida ja viestiä
– jokaiselle

Jos lapsen puhe ei kehity toivotusti, kommunikaation turvaaminen on tärkeää, jotta lapsi voi haasteista huolimatta tuntea osallisuutta. Samalla voidaan myös ehkäistä turhaumia ja haastavaan käytökseen johtavia tilanteita kotona ja ryhmässä.

Ydinosaamistamme puheterapeutteina on täydennyskoulutuksen kautta hankittu tieto vaihtoehtoisten kommunikointi- ja viestintämenetelmien käytöstä. Terapiaprosessiimme sisältyy lasten yksilöllisten tarpeiden mukaisten viestintäkeinojen käyttöönotto yhteistyössä lähi-ihmisten kanssa.

Seuraamme aktiivisesti kansainvälisiä innovaatioita, ja tiimistämme löytyy pitkä kokemus erilaisten kommunikoinnin apuvälineiden kehittämisestä ja ohjaamisesta sekä teknisten apuvälineiden käytöstä. Tukiviittomia hyödynnämme erilaisten graafisten ratkaisujen, kuten toimintataulujen ohessa. Meiltä saat ohjausta ja tukea uuden merkkikielen harjoitteluun – sekä puheen ymmärtämisen että puheen tuoton tukemisen tarpeissa.

Teemme myös koulutuksia ja konsultaatioita